Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

O nas

Zgodnie z celem statutowym samorządowej jednostki organizacyjnej, działalność Gminnego Ośrodka Kultury skupia się na prowadzeniu inicjatyw społeczno- kulturalnych, mających na celu organizowanie i rozwój społeczności lokalnej w różnorodnych formach. Działania podejmowane przez Gminny Ośrodek Kultury, polegające na zapewnieniu oferty spędzania wolnego czasu, rozwoju osobistego, rodzinnego i kulturalnego, sprzyjają aktywizacji społecznej i integracji wielopokoleniowej.

W ramach obecnej oferty kulturalnej Gminnego Ośrodka Kultury pozostają m.in.
 

Gminny Ośrodek Kultury w Wielowsi to miejsce promowania i rozwoju działalności lokalnej w różnorodnych formach. GOK prowadzi aktywną działalność w zakresie rozwoju kulturalnego społeczności lokalnej, zapewniając szereg inicjatyw skierowanych do wszystkich grup społecznych. Planując organizację działań kulturalnych, wskazujemy, że istotnym zadaniem, jakie należy wdrażać jest aktywizacja nie tylko dzieci i młodzieży, ale również grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym seniorów, osoby niepełnosprawne czy też ubogie. Realizacja zadań publicznych z zakresu kultury regionalnej obejmuje w swoim zasięgu integrację międzypokoleniową, minimalizując w ten sposób poziom stagnacji i marazmu społecznego.

Wśród zajęć organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury wyróżnić można przedsięwzięcia międzypokoleniowe, promowanie regionalizmu, aktywne spędzanie czasu wolnego, aktywność turystyczną i rekreacyjną, organizację koncertów, przeglądów, festiwali. Gminny Ośrodek Kultury stwarza również warunki do rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego, promując różnorodne działania o charakterze muzycznym, teatralnym i kreatywności artystycznej. Gminny Ośrodek Kultury w Wielowsi stanowi centrum życia lokalnej społeczności.

 

Placówki GOK

Istotnym jest również fakt, że Gminny Ośrodek Kultury prowadząc aktywną politykę rozwoju kulturalnego, organizuje społeczności i prowadzi również działanie poza miejscowością Wielowieś, a mianowicie w świetlicach wiejskich, będących filiami GOK. Na obszarze Gminy Wielowieś aktywnie działają:

Wersja XML